Vízia

COBA International Limited je skupina výrobne distribučných podnikov financovaná zo súkromných zdrojov. Naše kľúčové aktivity sú v oblasti dizajnu, výroby a distribúcie výrobkov z termoplastov.

Víziou COBA je byť rastúcou a starostlivou organizáciou, ktorá sa každoročne usiluje o dosiahnutie lepších výsledkov. To dosiahneme kombináciou investičných programov vo všetkých obchodných aktivitách, s využitím moderných zariadení a systémov a vysoko kompetentných ľudí vo všetkých oblastiach.

Našou víziou je byť všeobecne uznávaným lídrom na trhu v riadení a vykonávaní všetkých našich činností za pomoci:

 • našich vyvážených obchodných a technických znalostí,
 • našej preukázateľne vynikajúcej kvalite a služieb
 • dodávaním našich inovatívnych riešení, za účelom splnenia všetkých potrieb našich zákazníkov.

V spolupráci s našimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi sa budeme usilovať o dosiahnutie svetovej triedy v oblasti riadenia kvality, technológie, dizajnu, dodávkov a servisu. Toto všetko v spojení s najnižšími nákladmi, prostredníctvom neustáleho vývoja a trvalého zlepšovania (všade tam, kde je to možné, sa v našej spoločnosti budeme snažiť pracovať na dosiahnutí tohto cieľa). Aby sme to dosiahli, zabezpečíme vykonávanie našich činností bezpečne a najlepšie, ako je v našich silách, tak, aby bolo zabezpečené trvalé zdravie našich zamestnancov a zákazníkov. Budeme konať zodpovedne vo vzťahu k životnému prostrediu a budeme pracovať na princípoch trvalej udržateľnosti.

Poslanie

“Hlavným poslaním COBA Plastics je ponúkať prémiové extrudované produkty s kompletnou škálou technických riešení.”

Environmentálne zásady


 • Spoločnosť COBA začlení zdravie, bezpečnosť a environmentálne faktory do svojich každodenných a strategicko-obchodných rozhodnutí.
 • Konanie spoločnosti bude v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Spoločnosť sa zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu činnosti v súlade s medzinárodnou normou ISO 14001.
 • COBA zahrnie rozhodnutia manažmentu aj akcionárov a bude brať do úvahy názory verejnosti (v prípade potreby) pri identifikácii potenciálneho vplyvu našich procesov na životné prostredie.
 • Činnosti COBA budú riadené tak, aby viedli k úspore energií, zníženiu množstva odpadov, podporovaniu recyklácie a prevencii znečisťovania životného prostredia.

Zásady kvality


 • Poskytovať vysokokvalitné produkty a služby včas a v súlade so zmluvnými a špecifickými požiadavkami zákazníkov.
 • Umožniť zamestnancom, aby pochopili kľúčové vlastnosti už vyrábaných produktov tiež vlastnosti každého nového produktu pred začatím sériovej výroby.
 • Neustále zlepšovať systém riadenia kvality, posilňovať a zlepšovať meno podniku a zvyšovať efektívnosť.
 • Výrazne zlepšiť úroveň výkonnosti v oblasti vnútornej a vonkajšej RPPM.

Slovensko
+421 41 507 11 01

Veľká Británia
+44 (0)116 240 1000

Nemecko
+49 (0) 2161 29 45 407

Južná Afrika
+27 21 557 1204